Over Ruimte voor Ontwikkeling

R eflecteren
U itdaging bieden
I nvoelend en intuïtief
M eedenken
T ot de kern komen
E venwicht

V erbinding en vertrouwen
O ntwikkelingsgericht
O plossingsgericht
R ealiteitszin

O ntmoeting
N ieuwe mogelijkheden
T oewijding
W in-win situatie
ntegriteit
K waliteit
K iezen vanuit kracht
E igenheid ervaren
L eren met hoofd, hart en handen

n het moment, bewust zijn
N atuurlijk
G rensverleggend